Saradnici

HIP

Sanja Stefanović

sanja-stefanovic

Sanja Stefanović je koordinatorica projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” za Republiku Makedoniju za Obrazovni forum mladih (Младински образовен форум – МОФ). Kao edukatorica, aktivistica i zagovarateljica debate Sanja je uključena u rad nevladinih organizacija u Makedoniji od 2002. godine. Kao aktivna članica Obrazovnog foruma mladih svakodnevno je uključena u aktivizam i volontiranje mladih. Njene dnevne aktivnosti uključuju organizaciju raznih događanja, upravljanje projektima, građanske inicijative, podsticanje mrežnog aktivizma i aktivizma mladih, podsticanje volontiranja i borbe protiv predrasuda. U posljednjih nekoliko godina nakon što je utvrdila svoju predanost i angažman u Obrazovnom forumu mladih, počela je raditi sa mladima različitih društvenih pozadina. Sanja organizuje i održava treninge o temama iz različitih područja koja su značajna za mlade u Makedoniji i zemljama regije. Trenutno je asistentica na programu Aktivizam mladih. Studira psihologiju na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metoda, te Gestalt psihoterapiju u Gestalt institutu u Skoplju. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, modernom i uličnom umjetnošću, te izrađuje rukotvorine.

Sandra Anastasovska

sandra-anastasovska

Sandra Anastasovska je predsjednica Obrazovnog foruma mladih (Младински образовен форум – МОФ), partnerske organizacije na projektu “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” za Republiku Makedoniju. Budući da je više od deset godina uključena u područje obrazovanja i ljudskih prava, Sandra može doprinijeti izgradnji temelja za uzajamno razumijevanje i suzbijanje stereotipa i predrasuda među mladima iz različitih društvenih grupa. Sa obzirom da dolazi iz balkanske regije u kojoj nacionalizam i diskriminacija ostavljaju trag u ličnom razvoju mladih ljudi, Sandra posjeduje znanja i vještine za rad sa marginaliziranim grupama. Koordinirala je stvaranje nastavnih programa i metodologije koji su bili dio projekta USAID Međuetnička integracija u obrazovanju (USAID – Interethnic Integration in Education). Radeći na tom projektu, bila je aktivno uključena u stvaranje i razvoj metodologije i realizaciju obuka u području debate, organizovanja događaja, politike za mlade (učestvovanje i organizovanje mladih), zagovaranja, lobiranja, diskriminacije i ljudskih prava, a na nacionalnom nivou upravljala je sa 22 debatna kluba i 14 pravnih omladinskih klubova. Magistrirala je poslovno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta sv. Ćirila i Metoda u Skoplju.

Tvrtko Pater

tvrtko-pater

Tvrtko Pater je koordinator projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” za Republike Hrvatsku. Sa obzirom na dugogodišnje iskustvo debatanta i debatnog trenera Tvrtko je vrlo vješt u sagledavanju različitih perspektiva i pronalaženju kompromisa i razumijevanja onda kada se čini da je to nemoguće. Potpredsjednik je HERMES-a, hrvatske partnerske organizacije na projektu, koja je već sarađivala sa Kućom Anne Frank na projektu “Historija za svijest” koji se bavi ostavštinom Drugog svjetskog rata. Njegovo dugogodišnje iskustvo kao trenera ljudskih prava na projektu Model međunarodnog krivičnog suda Zapadni Balkan (MICC WEB) daje mu jedinstveni pogled na percepciju historije Balkana među mladim ljudima i na njihovu ulogu u suočavanju sa nedavnom historijom.

Lina Jurjević

lina-jurjevic

Lina Jurjević je supervizorica projekta Kuće Anne Frank “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” za Republiku Hrvatsku. Predsjednica je HERMES-a – Hrvatske edukacijske i razvojne mreže za evoluciju sporazumijevanja. Njeno prvo iskustvo sa radom nevladinih udruženja bilo je volontiranje na izložbi “Anne Frank – Historija za svijest”, te i na edukacijskim radionicama – Free2Choose. Kao studentica historije i historije umjetnosti zainteresovala se za projekte koji se bave historijskim temama, pogotovo ako im je cilj unaprijediti razumijevanje i empatiju u društvu.

Jasmin Hasić

jasmin-hasic

Jasmin Hasić je direktor organizacije Humanost u akciji BiH (Humanity in Action Bosnia and Herzegovina), te je supervizor projekta HIP u Bosni i Hercegovini. Doktorant je političke teorije na Međunarodnom univerzitetu za društvene nauke Guido Carli u Rimu (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma) i Slobodnom univerzitetu u Briselu (L’Université libre de Bruxelles). Njegova je akademska i profesionalna pozadina u međunarodnom odnosima, europskim studijima, političkim naukama i pravu. Magistrirao je pravo na Univerzitetu u Sarajevu (2010. i 2013.), osnovni studij je završio na temu europskih studija i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Masaryk, Republika Češka (2011.), te je magistrirao političke nauke na Srednjoeuropskom univerzitetu u Budimpešti, Republika Mađarska (2012.). Radio je kao analitičar u Centru za sigurnosne studije u Sarajevu, te kao pripravnik u Europskom parlamentu u Briselu.

Kerim Somun

kerim-somun

Kerim Somun je koordinator projekta Kuće Anne Frank “Historija, Istorija, Povijest –Lessons for Today” za Bosni i Hercegovini. Kerim je projektni koordinator u Inicijativi mladih za ljudska prava BiH (Youth Initiative for Human Rights Bosnia and Herzegovina), također je koordinator projekta Model međunarodnog krivičnog suda Zapadni Balkan (MICC WEB) na području Bosne i Hercegovine. U posljednjih osam godina radio je za nekoliko nacionalnih i internacionalnih organizacija kao što su Humanost u akciji Bosna i Hercegovina (Humanity in Action Bosnia and Herzegovina), Obrazovni centar za ljudska prava i demokraciju – CIVITAS (Educational Center for Human rights and Democracy – CIVITAS), PEP International, Savjetodavno vijeće mladih Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (Youth Advisory Panel of UNFPA), Međunarodni pokret mladih (International Youth Movement), Globalna mreža za religiju djece (Global Networks of Religions for Children), a bio je i koordinator mnogih volonterskih mreža u Bosni i Hercegovini. Aktivno je uključen u provođenje nekoliko programa i projekata raznih organizacija kao vanjski saradnik i trener. Njegove trenerske vještine posebno su usmjerene na proces donošenja odluka, izgradnju mira, tolerancije i usmjeravanje mladih. Jedan je od najboljih studenata Fakulteta za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu na kojem će diplomirati u septembru 2016. godine sa završnim radom na temu “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka sa komparativnom analizom zemalja zapadnog Balkana”.

Boris Miković

boris-mikovic

Boris Miković je član Otvorene komunikacije, lokalne partnerske organizacije Kuće Anne Frank, te koordinator projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” za Republiku Srbiju. Boris je član Upravnog Odbora OK-a te aktivno učestvuje u borbi te organizacije da srpsko društvo postane dinamičnije. Njegov dosadašnji rad sa raznim nevladinim organizacijama obuhvatao je interkulturalni dijalog sa kulturnim i etničkim manjinama i promociju procesa demokratizacije. Suosnivač je studentskog udruženja koje se bavi političkom emancipacijom mladih. Smatra da ga potpuni nedostatak njegove nacionalne svijesti čini nepristupačnim za modernu ksenofobiju balkanskog tipa. Diplomirao je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Ana Kostadinović

ana-kostadinovic

Ana Kostadinović je supervizorica projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” za Republiku Srbije. Njezine sposobnosti temelje se na višegodišnjem iskustvu u debati i javnom govoru. Iskazala se kao trenerica i koordinatorica debatnih takmičenja, bavi se i odnosima sa javnošću. Prije nego što je postala članicom OK-a, pet je godina volontirala u Uredu za mlade (Youth Office – YO). Tokom tog perioda učestvovala je u nizu seminara, radionica, neformalnih edukacija te edukaciju za vršnjačke vodiče koji se bave ljudskim pravima i pravima manjina, suočavanjem sa konfliktnom prošlošću i unaprijeđenjem kvalitete života. Dok je radila u Uredu za mlade, pokrenula je saradnju sa uvaženim organizacijama u Srbiji koje se bave ljudskim pravima, poput Helsinškog odbora za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava. Ana je studentica dodiplomskog studija novinarstva i komunikacija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. HIP je njeno prvo iskustvo na međunarodnim projektima, ali sigurno ne i posljednje.

Dr. Maja Nenadović

maja-nenadovic

Dr. Maja Nenadović projektna je koordinatorica Kuće Anne Frank na projektu “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” finansiranog sredstvima Europske unije. Kao iskusna debatna trenerica, govornica, politička savjetnica, istraživačica, trenerica zagovaranja ljudskih prava te edukatorica o izgradnji identiteta Maja unosi u projekat posebnu sklonost za izazovne i preobražavajuće društvene stereotipe gdje se primijenjena debata, empatija i dijalog vide kao sredstva rješavanja nesporazuma i sukoba, osobito među ugroženim i marginaliziranim društvenim skupinama. Kao trenerica i savjetnica sa 16 godina iskustva podučavala je u više od 20 zemalja širom svijeta. Njeno djelovanje na području srednjoistočne Europe usmjereno je na suočavanje sa širenjem populizma i ekstremizma. Također, Maja je jedna od pokretačica projekta Model međunarodnog krivičnog suda Zapadni Balkan (MICC WeB – www.miccweb.org), projekta koji okuplja učenike i nastavnike srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije te kroz simulaciju suđenja ratnih zločina podučava o ljudskim pravima i njihovim povredama tokom historije, ali i 1990-ih u vrijeme raspada Jugoslavije. Doktorirala je političke nauke na Univerzitetu u Amsterdamu.

Laura Boerhout

laura-boerhout

Laura Boerhout je doktorandica Univerziteta u Amsterdamu, a bavi se istraživanjem međugeneracijskog prijenosa sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini, te je slobodna predavačica na teme sjećanja, usmene historije i baštine. Završila je osnovni studij historije i magistrirala na studiju holokausta i genocida sa naglaskom na memoralizaciju u jugoistočnoj Europi. Sa Kućom Anne Frank sarađivala je na razvijanju metodologije Koraci sjećanja, te je organizovala nekoliko obrazovnih filmskim radionicama o spornim historijskim temama u Europi. Sa Inicijativom mladih za ljudska prava BiH (YiHR BiH) i Kućom Anne Frank organizovala je radionicu Koraci sjećanja u Sarajevu i Istočnom Sarajevu te je u saradnji sa organizacijom ForumZFD jedna od autorica priručnika za nastavnike na temu suočavanja sa prošlošću na području jugoistočne Europe. Aktivna je članica Memory Lab projekta, Transeuropske platforme za razmjenu o historiji i sjećanju, te je članica organizacije Humanosti u akciji.

Karen Polak

karen-polak

Karen Polak je historičarka koja ima puno iskustva u izdavaštvu i obrazovanju. Diplomirala je na Univerzitetu u Amsterdamu (1989.) te specijalizirala na području ženske historije i pedagogije. Godine 1991. pridružila se obrazovnom osoblju Kuće Anne Frank kako bi sarađivala na razvoju kurikuluma. U saradnji sa Uredom za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i saradnju radila je na razvoju nastavnih materijala o antisemitizmu sa partnerima iz 14 zemalja. Trenutno vodi međunarodni projekat sa šest partnera iz Europe čiji je cilj razviti višejezični materijal za učenje pomoću interneta o antisemitizmu i drugim oblicima diskriminacije (dostupno: www.storiesthatmove.org). Članica je holandske delegacije pri Međunarodnoj alijansi za sjećanje na holokaust (IHRA) od 2001. godine kao delegat Radne grupe za obrazovanje te predsjedava IHRA-inim odborom za genocid nad Romima. Također, doprinijela je razvoju sljedećih internet stranica: www.romasintigenocide.eu i www.romasinti.eu. Karen Polak predsjeda udruženjem Dutch Friends of Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, članica je odbora Fundacije Leo Smith (www.leosmith.nl) i međunarodnog savjetodavnog odbora Memorijalnog centra Wannsee konferencije.

Ivana Gabalova

ivana-gabalova

Ivana Gabalova zaposlena je u međunarodnom odjelu za obrazovanje Kuće Anne Frank. Održava obuke i koordinira projekte koji se bave predrasudama i diskriminacijom, ljudskim pravima, genocidom Roma i obrazovanjem o holokaustu. Kao slobodna edukatorica lično je zainteresovana za teme pravičnosti u obrazovanju, kritičkog razmišljanja, aktivnog građanstva i prevencije radikalizacije mladih. Posebno je zanimaju grupe do kojih je teško doprijeti te je zbog toga član radne skupine za prevenciju radikalizacije u sklopu Mreže za svijest o radikalizaciji (RAN – Radicalization Awareness Network) koju je osnovala Europska komisija i Mreža europske građanske edukacije (NECE – Networking European Citizenship Education). Ivana je diplomirala sociologiju i politologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. U projektu “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” Ivana je predstavnica Kuće Anne Frank.

Barry van Driel

barry-van-driel

Barry van Driel je studirao na univerzitetima u Holandiji i SAD-u. Diplomirao je psihologiju kulture i religije te specijalizirao na području obrazovanja. Pridružio se Kući Anne Frank 1992. godine gdje je sada međunarodni voditelj za usavršavanje učitelja i razvoja nastavnih planova i programa. Barry je od 2000. godine glavni urednik međunarodnog naučnog časopisa “Intercultural Education” (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14675986.asp), trenutno je potpredsjednik Međunarodnog udruženja za interkulturalno obrazovanje (IAIE). Obavljao je dužnost višeg obrazovnog savjetnika u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u Varšavi te savjetnika UNESCO-a i FRA-e (Agencija za temeljna prava). Od 2010. član je prosudbenog povjerenstva za dodjelu prestižne nagrade Ujedinjenih naroda i grupacije BMW za interkulturalnu inovativnost. Urednik je sljedećih knjiga: Suočavanje sa islamofobijom u obrazovnoj praksi (London, 2005.) i Izazov homofobije (sa Lutzom van Dijkom, London, 2007.), a objavio je i desetak naučnih članaka i poglavlja u naučnim djelima.