Suradnici

HIP

Sanja Stefanović

sanja-stefanovic

Sanja Stefanović koordinatorica je projekta Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost u ime Obrazovnog foruma mladih (Младински образовен форум – МОФ). Kao edukatorica, aktivistica i zagovarateljica debate Sanja je uključena u rad nevladinih organizacija u Makedoniji od 2002. godine. Kao aktivna članica Obrazovnog foruma mladih svakodnevno je uključena u aktivizam i volontiranje mladih. Njezine dnevne aktivnosti uključuju organizaciju raznih događanja, upravljanje projektima, građanske inicijative, poticanje mrežnoga aktivizma i aktivizma mladih, poticanje volontiranja i borbe protiv predrasuda. U posljednjih nekoliko godina nakon što je utvrdila svoju predanost i angažman u Obrazovnom forumu mladih, počela je raditi s mladima različitih društvenih pozadina. Sanja organizira i održava treninge o temama iz različitih područja koja su značajna za mlade u Makedoniji i zemljama regije. Trenutno je asistentica na programu Aktivizam mladih. Studira psihologiju na Sveučilištu sv. Ćirila i Metoda te Gestalt psihoterapiju u Gestalt institutu u Skoplju. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, modernom i uličnom umjetnošću, te izrađuje rukotvorine.

Sandra Anastasovska

sandra-anastasovska

Sandra Anastasovska predsjednica je Obrazovnog foruma mladih (Младински образовен форум – МОФ), partnerske organizacije u projektu Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost u Republici Makedoniji. Budući da je više od deset godina uključena u područje obrazovanja i ljudskih prava, Sandra može doprinijeti izgradnji temelja za uzajamno razumijevanje i suzbijanje stereotipa i predrasuda među mladima iz različitih društvenih skupina. S obzirom da dolazi iz balkanske regije u kojoj nacionalizam i diskriminacija ostavljaju trag u osobnom razvoju mladih ljudi, Sandra posjeduje znanja i vještine za rad s marginaliziranim skupinama. Koordinirala je stvaranje nastavnih programa i metodologije koji su bili dio projekta USAID Međuetnička integracija u obrazovanju (USAID Interethnic Integration in Education). Radeći na tom projektu, bila je aktivno uključena u stvaranje i razvoj metodologije i provedbu obuka u području debate, organiziranja događaja, politike za mlade (sudjelovanje i organiziranje mladeži), zagovaranja, lobiranja, diskriminacije i ljudskih prava, a na nacionalnoj razini upravljala je s 22 debatna kluba i 14 pravnih omladinskih klubova. Magistrirala je poslovno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skoplju.

Tvrtko Pater

tvrtko-pater

Tvrtko Pater hrvatski je koordinator projekta Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost. S obzirom na dugogodišnje iskustvo debatanta i debatnog trenera Tvrtko je vrlo vješt u sagledavanju različitih perspektiva i pronalaženju kompromisa i razumijevanja onda kada se čini da je to nemoguće. Potpredsjednik je HERMES-a, hrvatske partnerske organizacije na projektu, koja je već surađivala s Kućom Anne Frank na projektu Povijest za svijest koji se bavi ostavštinom Drugoga svjetskog rata. Njegovo dugogodišnje iskustvo kao trenera ljudskih prava na projektu Model međunarodnog kaznenog suda na zapadnom Balkana (MICC web) daje mu jedinstveni pogled na percepciju povijesti Balkana među mladim ljudima i na njihovu ulogu u suočavanju s recentnom povijesti.

Lina Jurjević

lina-jurjevic

Lina Jurjević supervizorica je projekta Kuće Anne Frank Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost na području Republike Hrvatske. Predsjednica je HERMES-a – Hrvatske edukacijske i razvojne mreže za evoluciju sporazumijevanja. Njeno prvo iskustvo s radom nevladinih udruga bilo je volontiranje na izložbi Anne Frank – Povijest za svijest i na edukacijskim radionicama – Free2Choose. Kao studentica povijesti i povijesti umjetnosti zainteresirana je za projekte koji se bave povijesnim temama, pogotovo ako im je cilj unaprijediti razumijevanje i empatiju u društvu.

Jasmin Hasić

jasmin-hasic

Jasmin Hasić predsjednik je organizacije Humanost u akciji BiH (Humanity in Action Bosnia and Herzegovina) te je supervizor projekta HIP u Bosni i Hercegovini. Doktorand je političke teorije na Međunarodnom sveučilištu za društvene znanosti Guido Carli u Rimu (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma) i Slobodnom sveučilištu u Bruxellesu (L’Université libre de Bruxelles). Njegova je akademska i profesionalna pozadina u međunarodnom odnosima, europskim studijima, političkim znanostima i pravu. Magistrirao je pravo na Sveučilištu u Sarajevu (2010. i 2013.), Republika Bosna i Hercegovina, prvostupnik je europskih studija i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Masaryk, Republika Češka (2011.), te je magistrirao političke znanosti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, Republika Mađarska (2012.). Radio je kao analitičar u Centru za sigurnosne studije u Sarajevu te kao pripravnik u Europskome parlamentu u Bruxellesu.

Kerim Somun

kerim-somun

Kerim Somun koordinator je projekta Kuće Anne Frank Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost u Republici Bosni i Hercegovini. Kerim je projektni koordinator u Inicijativi mladih za ljudska prava (Youth Initiative for Human Rights Bosnia and Herzegovina) te je, također, koordinator projekta Model međunarodnog kaznenog suda za zapadni Balkan (MICC web) na području Bosne i Hercegovine. U posljednjih 8 godina radio je za nekoliko nacionalnih i internacionalnih organizacija kao što su Humanost u akciji Bosna i Hercegovina (Humanity in Action Bosnia and Herzegovina), Edukacijski centar za ljudska prava i demokraciju (Educational Center for Human rights and Democracy – CIVITAS), PEP International, Savjetodavno vijeće mladih Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (Youth Advisory Panel of UNFPA), Međunarodni pokret mladih (International Youth Movement), Globalna mreža religija za djecu (Global Networks of Religions for Children), a bio je i koordinator mnogih volonterskih mreža u Bosni i Hercegovini. Aktivno je uključen u provođenje nekoliko programa i projekata raznih organizacija kao vanjski suradnik i trener. Njegove trenerske vještine posebno su usmjerene na proces donošenja odluka, izgradnju mira, tolerancije i usmjeravanje mladih. Također, jedan je od najboljih studenata Fakulteta za javnu upravu Sveučilišta u Sarajevu na kojem će diplomirati u rujnu 2016. godine sa završnim radom na temu Uključivanje mladih u proces donošenja odluka s komparativnom analizom zemalja zapadnog Balkana.

Boris Miković

boris-mikovic

Boris Miković član je Otvorene komunikacije, lokalne partnerske organizacije Kuće Anne Frank, te je koordinator projekta Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost na području Republike Srbije. Boris je član upravnog odbora OK-a te aktivno sudjeluje u borbi te organizacije da srpsko društvo postane dinamičnije. Njegov dosadašnji rad s raznim nevladinim organizacijama obuhvaćao je interkulturalni dijalog s kulturnim i etničkim manjinama i promicanje procesa demokratizacije. Suosnivač je studentske udruge koja se bavila političkom emancipacijom mladih. Smatra da ga potpuni nedostatak njegove nacionalne svijesti čini nepristupačnim za modernu ksenofobiju balkanskog tipa. Diplomirao je međunarodne odnose na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Beogradu.

Ana Kostadinović

ana-kostadinovic

Ana Kostadinović supervizorica je projekta Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost na području Republike Srbije. Njezine sposobnosti temelje se na višegodišnjem iskustvu u debati i javnom govorništvu. Iskazala se kao trenerica i koordinatorica debatnih natjecanja, a bavi se i odnosima s javnošću. Prije no što je postala članicom OK-a, pet je godina volontirala u Uredu za mlade (Youth Office – YO). Tijekom tog razdoblja sudjelovala je u nizu seminara, radionica, neformalnih edukacija te edukaciju za vršnjačke vodiče koji se bave ljudskim pravima i pravima manjina, suočavanjem s konfliktnom prošlošću i unapređenjem kvalitete života. Dok je radila u Uredu za mlade, pokrenula je suradnju s uvaženim organizacijama u Srbiji koje se bave ljudskim pravima, poput Helsinškog odbora za ljudska prava i Beogradskoga centra za ljudska prava. Ana je studentica dodiplomskog studija novinarstva i komunikacija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Beogradu. HIP je njeno prvo iskustvo na međunarodnim projektima, ali sigurno ne i posljednje.

Dr. Maja Nenadović

maja-nenadovic

projektna je koordinatorica Kuće Anne Frank na projektu Historija, Istorija, Povijest – Pouke za sadašnjost financiranoga sredstvima Europske unije. Kao iskusna debatna trenerica, govornica, politička savjetnica, istraživačica, trenerica zagovaranja ljudskih prava te edukatorica o izgradnji identiteta Maja unosi u projekt posebnu sklonost za izazovne i preobražavajuće društvene stereotipe gdje se primijenjena debata, empatija i dijalog vide kao sredstva rješavanja nesporazuma i sukoba, osobito među ugroženim i marginaliziranim društvenim skupinama. Kao trenerica i savjetnica sa 16 godina iskustva podučavala je u više od 20 zemalja diljem svijeta. Njezino recentno djelovanje na području srednjoistočne Europe usredotočeno je na suočavanje sa širenjem populizma i ekstremizma. Također, Maja je jedna od pokretačica Modela međunarodnog kaznenog suda zapadnog Balkana (MICC WeB – www.miccweb.org), projekta koji okuplja učenike i nastavnike srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije te kroz simulaciju suđenja ratnih zločina podučava o ljudskim pravima i njihovim povredama tijekom povijesti, ali i 1990-ih u vrijeme raspada Jugoslavije. Doktorirala je političke znanosti na Sveučilištu u Amsterdamu.

Laura Boerhout

laura-boerhout

Laura Boerhout je doktorandica Sveučilištu u Amsterdamu, a bavi se istraživanjem međugeneracijskog prijenosa sjećanja na rat u Bosni te je slobodna predavačica na teme sjećanja, usmene povijesti i baštine. Završila je prvostupnički studij povijesti i magistrirala na studiju holokausta i genocida s naglaskom na memoralizaciji u jugoistočnoj Europi. S Kućom Anne Frank surađivala je na razvijanju metodologije Koraci sjećanja te je organizirala nekoliko obrazovnih filmskim radionicama o spornim povijesnim temama u Europi. S Inicijativom mladih za ljudska prava BiH (YiHR BiH) i Kućom Anne Frank organizirala je radionicu Koraci sjećanja u Sarajevu i Istočnom Sarajevu te je u suradnji s organizacijom ForumZFD suautorica priručnika za nastavnike na temu suočavanja s prošlošću na području jugoistočne Europe. Aktivna je članica Memory Laba, Transeuropske platforme za razmjenu o povijesti i sjećanju te Humanosti u akciji.

Karen Polak

karen-polak

Karen Polak je povjesničarka koja ima puno iskustva u izdavaštvu i obrazovanju. Diplomirala je na Sveučilištu u Amsterdamu (1989.) te specijalizirala na području ženske povijesti i pedagogije. Godine 1991. pridružila se obrazovnom osoblju Kuće Anne Frank kako bi surađivala na razvoju kurikuluma. U suradnji s Uredom za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju radila je na razvoju nastavnih materijala o antisemitizmu s partnerima iz 14 zemalja. Trenutno vodi međunarodni projekt sa šest partnera iz Europe čiji je cilj razviti višejezični materijal za učenje pomoću interneta o antisemitizmu i drugim oblicima diskriminacije (vidi: www.storiesthatmove.org). Članica je nizozemske delegacije pri Međunarodnoj alijansi za sjećanje na holokaust (IHRA) od 2001. godine kao delegat Radne skupine za obrazovanje te predsjeda IHRA-inim odborom za genocid nad Romima. Također, doprinijela je razvoju sljedećih mrežnih stranica: www.romasintigenocide.eu i www.romasinti.eu. Karen Polak predsjeda udrugom Dutch Friends of Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, članica je odbora Fundacije Leo Smith (www.leosmith.nl) i međunarodnoga savjetodavnog odbora Memorijalnog centra Wannsee konferencije.

Ivana Gabalova

ivana-gabalova

Ivana Gabalova zaposlena je u međunarodnom odjelu za obrazovanje Kuće Anne Frank. Održava obuke i koordinira projekte koji se bave predrasudama i diskriminacijom, ljudskim pravima, genocidom Roma i obrazovanjem o holokaustu. Kao slobodna edukatorica osobito je zainteresirana za teme pravičnosti u obrazovanju, kritičkog razmišljanja, aktivnog građanstva i prevencije radikalizacije mladih. Posebno je zanimaju skupine do kojih je teško doprijeti te je zato član radne skupine za prevenciju radikalizacije u sklopu Mreže za svijest o radikalizaciji (RAN – Radicalization Awareness Network) koju je osnovala Europska komisija i Mreža europske građanske edukacije (NECE – Networking European Citizenship Education). Ivana je diplomirala sociologiju i politologiju na Karlovu sveučilištu u Pragu. U projektu Historija, Istorija, Povijest Ivana je predstavnica Kuće Anne Frank.

Barry van Driel

barry-van-driel

Barry van Driel studirao je na sveučilištima u Nizozemskoj i SAD-u. Diplomirao je psihologiju kulture i religije te specijalizirao na području obrazovanja. Pridružio se Kući Anne Frank 1992. godine gdje je sada međunarodni voditelj za usavršavanje učitelja i razvoj kurikuluma. Barry je od 2000. godine glavni urednik međunarodnoga znanstvenog časopisa Intercultural Education (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14675986.asp) te je trenutno potpredsjednik Međunarodnoga udruženja za interkulturalno obrazovanje (IAIE). Obavljao je dužnost višega obrazovnog savjetnika u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u Varšavi te savjetnika UNESCO-a i FRA-e (Agencija za temeljna prava). Od 2010. član je prosudbenoga povjerenstva za dodjelu prestižne nagrade Ujedinjenih naroda i grupacije BMW za interkulturalnu inovativnost. Urednik je sljedećih knjiga: Suočavanje s islamofobijom u obrazovnoj praksi (London, 2005.) i Izazov homofobije (s Lutzom van Dijkom, London, 2007.), a objavio je i desetak znanstvenih članaka i poglavlja u znanstvenim djelima.