Resurset Mësimore

Resources

Gjat proektit “Historija,Istorija,Povjest – mësim për të sotmën” zhvilluam më tepër programe dhe plane mësimore, materiale dhe resurse arsimore. Shifeni koleksionin e materialeve, merrni plane të ndryshme mësimore ose lajmërohuni tek autorët për të marr informata plotësuese në lidhje me materialet e tyre!