ÇFARË ËSHTË HIP?

Proekti “Historija,Istorija,Povjest – mësim për të sotmën” është lansuar në vitin 2015 nga Shtëpia e Ana Frank, në bashkëpunim me partnerët lokal nga Kroacia (Rrjeti zhvillimor për evolucion dhe mirkuptim të edukimit Kroat – HERMES), Bosnjë dhe Hercegovinë (Youth initiative for human rights dhe Humaniteti në aksion), Sërbi (Komunikimi i hapur) dhe në Maqedoni (Forumi rinor arsimor – FRA [MOF]).

Plani Mësimori
Rishikim

Burimet Tjera
Rishikim