Memory

Walk

Programi edukativ Ecje në kujtesë (Memory walk) e cila është e ndërtuar mbi misionin e Shtëpisë Ana Frank që të mbështeten të rinjtë për kujtimin e historisë së tyre, të mendojnë mbi mënyrën se si paraqitet historia nëpërmjet trashëgimisë dhe sipas gjasave japin përgjigje jo të vërtetë në prezantimin e saj dhe histori manipuluese.
Shkollarë të mesëm nga të gjithë pjesët e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Sërbisë krijuan inçizime të shkurtra mbi përmendoret në Sarajevë, Zagreb, Beograd, Shkup në kohë prej 4 ditë pune në vitin 2013 (Bosnje dhe Hercegovinë) dhe në vitin 2015 (Kroaci, Sërbi, Maqedoni).

Ndërmjet majit 2016 dhe janarit të vitit 2017, trajner nga HERMES, MOF, YIHR dhe OK do të realizojnë një seri të punëtorive Memory Walk në qytetet e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë dhe Sërbisë. A do të ishit të interesuar që të jeni nikoqir të punëtorisë në shkollën tuaj? Ju lutemi shkoni në faqen “Kontakt”, me qëllim që të jeni në kontakt me koordinatorin e vendit tuaj!