Në Qytetin Tuaj?

HIP

Ekspozita Në Qytetin Tuaj?

A do të kishit dashur që ekspozita udhëtuese të vizitoj shkollën ose qytetin tuaj? Ne do të kishim dashur që të sigurojmë që ekspozita të vizitoj sa më shumë shkolla dhe qytete që është e mundshme, por me qëllim që kjo ëndër të shëndrohet në realitet – me ndihmën tuaj. Koordinatorët lokal si nikoqir të ekspozitës është e patjetërsueshme që të organizohet vizita.

Për të sqaruar në detaje se si duket organizimi i ekspozitës në shkollën/qytetin tuaj, ndjek udhëzuesin e shkurtër:

NGJARJE TË ARDHSHME