Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Bihać

Data:
Nov. 20. - Dec. 20. 2017